Náš prístup k výchove a vzdelávaniu

Alena Baranová
  „Zahaľte deti do detstva
a budete mať istotu,
že im nikdy nebude zima“

Čo znamená „zahaliť do detstva“? V našom ponímaní je to vytvorenie takého priestoru pre deti, kde budú môcť zostať deťmi a nevstupovať priskoro do sveta dospelých. Tak ako malú rastlinku nezasadíme nechránenú pod spaľujúce slnko a bičujúci dážď, ale postaráme sa, aby najskôr zosilnela pod našou ochranou. Preto sa snažíme, aby deti u nás našli porozumenie voči svojim individuálnym potrebám a zároveň sa učili vytvárať hodnotné sociálne väzby. Aby zažívali bezpečie pevných hraníc a učili sa rešpektovať dohody spoločenstva a zároveň mali slobodu nachádzať svoje učebné tempo, svoju kreativitu, svoju jedinečnosť.

Ponúkame im také vzdelávacie činnosti a podnety, ktoré oslovujú v prvom rade ich prirodzenú chuť spoznávať svet okolo seba všetkými zmyslami, vo všetkých farbách a chutiach a až potom ich začať rozmieňať na drobné. Tak sa v rastúcom dieťati rozvinie túžba poznávať svet svojím intelektom prirodzene a v neskorších rokoch sa dostať až do jadra každej „veci“. To všetko je podporené rozvojom umeleckého cítenia a podporou schopnosti prekonávať prekážky, či počiatočné nezdary.

Myslíme si, že vyrastať v takomto prostredí znamená stať sa samostatným, zdravo sebavedomým i empatickým človekom, schopným tvorivo a z porozumenia riešiť životné výzvy aj pracovné úlohy. Také prostredie sa denne usilujeme vytvárať v našej waldorfskej domškole.

Mohlo by sa vám páčiť